Case: Entydig Ledelse i boligsociale helhedsplaner 2019-06-26T10:05:35+02:00

Project Description

Entydig ledelse i boligsociale helhedsplaner_ Entydig ledelse i boligsociale helhedsplaner_ Case Case Slide

Case: Velfærdsudvikling

Procesværktøjskasse til entydig ledelse i boligsociale helhedsplaner

Styring, strategisk ledelse, samarbejde og innovation

Det sidste halve år, har vi i Resonans sammen med Roskilde Universitet og Naboskaber.dk for Landsbyggefonden udviklet værktøjer til at understøtte entydig ledelse i boligsociale indsatser. I projektet har vi gennem tre casestudier undersøgt, hvilke behov for processtøtte de nye bestyrelser har i deres arbejde med at blive strategisk arbejdende bestyrelser, hvor realisering af strategiske målsætninger og visioner for området og dets sammenhæng til byen, går hånd i hånd. Gennem udviklingsarbejdet har vi arbejdet tæt sammen med bestyrelser i Varde, Viborg og Ishøj kommune.

Formålet med Entydig Ledelse

Entydig Ledelse er et tiltag som Landsbyggefonden har iværksat. Formået er at skabe stærkere og mere strategiske bestyrelser i de boligsociale helhedsplaner. Med Entydig Ledelse er det Landsbyggefondens hensigt, at de nye bestyrelser har fokus på en mere entydig organisering og ledelsesstruktur, en klar rolle-, opgave- og kompetencefordeling i hele styringskæden samt fælles målsætninger på tværs af organisationer og op og ned i styringskæden. Entydig Ledelse skal især sikres gennem nedsættelsen af stærke og strategisk tænkende boligsociale bestyrelser. Bestyrelserne består af beslutningsdygtige repræsentanter fra kommune og boligorganisationer som har to vigtige hovedopgaver:

1. At skærpe den ledelsesmæssige opmærksomhed på de boligsociale indsatser, herunder fremdrift og styring af de boligsociale indsatser

2. At sikre strategisk styring og udvikling af boligområdet

Procesværktøjskasse til bestyrelsesarbejde

En del af udviklingsarbejdets resultat blev en bog, der fungerer som procesværktøj til Entydig Ledelse i boligsociale helhedsplaner. Procesværktøjerne bruges til at strukturere procesværktøjerne efter fem centrale dimensioner af hvad Entydig Ledelse indebærer ag ledelsesdiscipliner: samarbejde, strategisk ledelse, styring, løbende forbedring og innovation. Procesværktøjerne er alle målrettet boligsociale bestyrelser.

Er du nysgerrig på at høre mere om procesværktøjskassen? Så kontakt os her.

Dimensioner i entydig ledelse

Styring og ledelse indebærer, at man hele tiden stikker fingeren i jorden og tænker over, hvordan det går, og hvad der er behov for at gøre med henblik på at forbedre det lokale samarbejde og skabe bedre resultater og større effekt. Gennem samarbejde samles spredte aktører og deler viden, udveksler ideer og ressourcer og håndterer de indbyrdes forskelle med henblik på at skabe resultater og effekt.

Styring og ledelse kan bidrage til at skabe et godt og konstruktivt lokalt samarbejde, der både kan føre til løbende forbedring af de eksisterende indsatser og skabe innovation i form af nye løsninger. Innovation er ikke et mål i sig selv. Både de løbende forbedringer af indsatsen og skabelse af nye og innovative løsninger har i sidste ende til formål at øge målopfyldelsen ved at skabe reelle forandringer i forhold til tryghed, trivsel og social mobilitet i boligområdet. Styring og ledelse kan dog også i sig selv fremme målopfyldelse ved at skabe en lokal målstyrings- og evalueringskultur med fokus på fremdrift og resultatopnåelse.

4 film om entydig ledelse

Som forberedelse til arbejdet med måleinstrumentet or procesværktøjerne har vi lavet fire film, som giver indblik i baggrund, intentioner og erfaringer med entydig ledelse i boligsociale helhedsplaner.

Entydig Ledelse i boligsociale indsatser
Leif Tøiberg, chef fra Landsbyggefonden

Styring og Ledelse
Jacob Torfing, Forsker i offentlig forvaltning

Fælles retning i den lokale indsats- bestyrelsesarbejdet i praksis
Lisbet Lenz, direktør for Velfærd og Undervisning i Ishøj Kommune og Andreas Damm, formand for boligselskabet AAB

Kick-Off – at etablere bestyrelsen og få den til at leve
Lisbet Lenz, direktør for Velfærd og Undervisning i Ishøj Kommune og Andreas Damm, formand for boligselskabet AAB

Kunde

Ansvarlig konsulent