Flere aktive deltagere i det lokale demokrati

Styrkelse af borgerinddragelse og demokratiprocesser gennem digital deltagelse i det lokale demokrati, fællesskab og foreningsliv.

I dag foregår en stor del af vores dagligdag og interaktion med hinanden digitalt. Derfor bliver den demokratiske metode og kultur omkring det lokale repræsentative demokrati utidssvarende, når den ikke lever op til borgernes levevis og forventninger til demokratisk deltagelse. Det betyder, at mange oplever valghandlinger og demokratiske processer som distanceret fra den enkelte, og der er lang vej fra at sætte et kryds til aktivt at engagere sig i lokalsamfundets udvikling. Men vi har brug for, at flere bliver mere engagerede, hvis nytænkningen i den politiske dagsorden for alvor skal slå rod i organisationer, foreninger og kommuner og virkeliggøre det gode hverdagsliv.

I Resonans tror vi på, at de demokratiske formater skal udvikles og nytænkes konstant – og gøres nærværende og tilgængelige for de mennesker, der agerer i det lokale demokrati. Derfor samarbejder vi med Assembly Voting om at tilbyde meningsfuld demokratisk innovation i deltagelsesfeltet mellem de fysiske møder og en brugervenlig sikker digital infrastruktur til bl.a. at stille borgerforslag, foretage valghandlinger og udveksle idéer og ressourcer borgerne imellem. Læs om de indgangsvinkler I kan anvende, hvis I er en kommune, en boligforening eller en medlemsorganisation længere nede på siden.

Er I en kommune, der vil arbejde aktivt med at styrke borgerdeltagelse og borgerforslag?

Resonans og Assembly Voting tilbyder: Rådgivning, procesdesign, processtøtte og kommunikation af det demokratiske og politiske formål med borgeraktiveringen – herunder forventninger og rammer. Opstart med relevante deltagere fra organisationen og mobilisering blandt borgere ift. at få etableret en proces, som er stærkt forankret og når bredt ud. Engagerende og motiverende borgerworkshops med deltagelse af politikere, der er aktive medskabere og afprøver nye politikerroller i praksis. Intro og adgang til den digitale platform ’Lokaldemokrati 2.0’ med en nem og brugervenlig understøttelse af debat, borgerforslag, høringer, afstemninger og konkrete handlingsrum, der realiserer udvalgte hverdagseksperimenter.

Er I en boligforening, der vil engagere og inddrage jeres beboere mere aktivt i dialogprocesser og valghandlinger?

Resonans og Assembly Voting tilbyder: Rådgivning, kommunikationsdesign og processtøtte i, hvordan den digitale platform Beboerdemokrati 2.0 kan bruges til at generere flere forslag, mere handlekraft, mere debat, flere kandidater, større fremmøde ved fysisk møde bl.a. ved digitalt opstillede forslag inden mødet og højere stemmeprocent. Adgang til brug af Beboerdemokrati 2.0, der kan afholde alle typer af formelle møder og afstemninger i boligsektoren inden for de gældende lovgivningsmæssigst fastsatte regler. Opsætning, drift og undervisning i brugen af Beboerdemokrati 2.0. Systemet sættes op ift. lovgivningsmæssige krav og specifikke ønsker inden for de gældende regler, der afklares i en opstartsworkshop forud for ibrugtagning. Løbende adgang til system- og procesoptimeringer. Resonans og Assembly Voting er i løbende dialog med brugerne af Beboerdemokrati 2.0 med henblik på at dele erfaringer, præsentere nyudviklede funktioner og procesmæssige anbefalinger til at styrke det lokale beboerdemokrati.

Er I en medlemsorganisation, der vil styrke jeres medlemmers deltagelse?

Resonans og Assembly Voting tilbyder: Rådgivning, kommunikationsdesign og processtøtte i, hvordan den digitale platform Foreningsdemokrati 2.0 kan bruges til at generere flere forslag, mere handlekraft, mere debat, flere kandidater, større fremmøde ved fysisk møde bl.a. ved digitalt opstillede forslag inden mødet og højere stemmeprocent. Adgang til brug af Foreningsdemokrati 2.0, der kan afholde alle typer af formelle møder og afstemninger i foreningslivet. Opsætning, drift og undervisning i brugen af Foreningsdemokrati 2.0. Systemet sættes op ift. vedtægtsmæssige krav og specifikke ønsker inden for de gældende regler. Løbende adgang til system- og procesoptimeringer. Resonans og Assembly Voting er i løbende dialog med brugerne af Foreningsdemokrati 2.0 med henblik på at dele erfaringer, præsentere nyudviklede funktioner og procesmæssige anbefalinger til at styrke det lokale foreningsdemokrati.

Assembly Voting arbejder for at fremme den demokratiske deltagelse i samfunds- og foreningsliv gennem sammentænkning af demokratiske processer og nye teknologiske muligheder for lokalt engagement, debat og stemmeafgivelse. Det har resulteret i udviklingen af en række nye dokumenterede, demokratiske deltagelsessystemer og valgsystemer til lov- og vedtægtsbestemte valghandlinger. Tilsammen udgør løsningerne en demokratisk infrastruktur, der styrker såvel den ”daglige” deltagelse i det lokale demokrati, som sikkerheden og dokumentationen omkring de løbende valghandlinger til råd, brugerbestyrelser, m.m.

I Resonans mobiliserer vi alle de vigtige nøgleaktører om politikudvikling, strategirealisering og velfærdsudvikling, så politikere, ledere, medarbejdere, borgere og øvrige interessenter, der skal føre politik, visioner og strategier ud i livet, sammen accelererer den fælles resultatskabelse. Vi arrangerer, faciliterer og mobiliserer møder mellem mennesker med forskellig viden, perspektiver og tilgange, som forløser hinandens potentialer, udvider horisonter og sammen finder nye konkrete løsninger på fælles udfordringer. Resonans har været hovedkraft i at nytænke de demokratiske deltagelsesmuligheder på Folkemødet på Bornholm de sidste 5 år i ’Samskabelsesarenaen’ sammen med professor Jacob Torfing og professor Eva Sørensen fra RUC. Sammen har vi taget initiativ til den nationale samskabelsesbevægelse, hvor vi gennem aktiviteter og netværk arbejder med udviklingen af fremtidens politikerrolle og nye demokratiske samspilsformer.

Skal vi tale sammen?

Send en mail
Ring os op
2019-04-01T14:45:47+02:00