Forebyggelsesinitiativ 2021-06-21T11:12:25+02:00

Initiativ til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge

En række aktører har startet et aktionsbaseret initiativ, hvor kommuner og regioner arbejder konkret og innovativt med forebyggelse på nye måder.

Her på siden kan du læse mere om initiativet og se to af debatterne fra Folkemødet 2021.

Fokus på en massiv udfordring

Ifølge Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om overvægt bor der i en gennemsnitskommune over 1.200 børn og unge i aldersgruppen 6-16 år, der er overvægtige. Det giver forringet livskvalitet, ringere mental sundhed, mobning og dårlig trivsel. Desuden træder den sociale ulighed i sundhed frem.

Der er begrænset viden og evidens, der viser hvilke forebyggelsesinitiativer, der virker i forhold til forebyggelse af overvægt blandt børn og unge i Danmark. Der derfor behov for at nytænke evidensbegrebet og samarbejde på tværs af niveauer og sektorer.

Det sætter initiativtagerne fokus på sammen med Bornholms Regionskommune, Gladsaxe Kommune, Odsherred Kommune og Region Hovedstaden. Og der er plads til flere.

Initiativets fem principper

1. Målgruppen som en del af løsningen
2. Mental sundhed som en del af forebyggelse
3. Et nuanceret og flerdimensionelt evidensbegreb
4. Samarbejde på alle niveauer
5. Tæt samarbejde mellem praksis og forskning

Gense debatterne fra Folkemødet 2021

Hvordan betaler vi for forebyggelse af børn/unges overvægt?

Nyt syn på forebyggelse af børn og unges overvægt – hvordan?

Torsdag 17. juni 2021

Vær med til at forebygge børn/unges overvægt og mistrivsel

Workshop med introduktion til principperne bag ny helhedsorienteret forebyggelsesindsats

I inviteres til en workshop med fokus på:

 • Initiativets principper (se dem nedenfor)
 • Skærpe det strategiske behov for at samarbejde med afsæt i borgernes perspektiver på tværs af faggrupper, kommuner og regioner
 • Invitation til flere kommuner, regioner og sundhedsaktører til at være med i initiativet om nye veje til forebyggelse af overvægt blandt bøn og unge
 • Mulighed for dele perspektiver og give sparring til de deltagende kommuner og regioner

Mød bl.a.:

 • Allan Flyvbjerg, Centerdirektør på Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Lene Bruun, Formand, Sund By Netværket – WHO’s danske netværk
 • Helle Oldrup Jensen, Leder af Sundhed, Odsherred Kommune
 • Karina S. Nørby, Centerchef for Sundhed og Forebyggelse, Bornholms Regionskommune
 • Steen Rank Petersen, Sundhedschef, Gladsaxe Kommune
 • Jean Hald, Enhedschef, Det Nære Sundhedsvæsen, Region Hovedstaden
 • Morten Hulvej Rod, Sundhedsfremmechef, Steno Diabetes Center Copenhagen
 • Bjarne Bruun Jensen, Professor, Steno Diabetes Center CopenhagenSteno Diabetes Center Copenhagen

Initiativets principper:

 1. Målgruppen som en del af løsningen
 2. Mental sundhed som en del af forebyggelsen
 3. Et nuanceret og flerdimensionelt evidensbegreb
 4. Samarbejde på alle niveauer
 5. Tæt samarbejde mellem praksis og forskning

Mulighed for deltagelse i initiativet:

Hvis I som kommune/region er interesseret i deltage i selve projektsamarbejdet omkring initiativet, er det oplagt at I deltager til denne workshop.

Link til workshoppen i Folkemøde-programmet: https://folkemoedet.dk/events/2021/06/17/vaer-med-til-at-forebygge-born-unges-overvaegt-og-mistrivsel/

Workshoppen blev ikke optaget

GENSE DEBATTEN HER

Hvordan betaler vi for forebyggelse af børn/unges overvægt?

Debat om forebyggelsesfinansiering med regioner, kommuner, politikere og fonde

Hvordan forvalter vi skattekroner på forebyggelse? Hvordan kan forebyggelse finansieres på nye måder? Hvordan nedbrydes barrierer mellem sundhedsvæsenets kasser? Hvor risikovillige er fonde og politikere? Hvad er potentialet i nye partnerskaber?

Debatten strukturers i tre runder:
1. Inspiration: Eksempler på finansiering af forebyggelse
2. Den nuværende investering af forebyggelse og tværgående finansiering
3. Risikovillighed hos fonde og politikere og nye typer af partnerskaber

Debatten afholdes af en række aktører der har startet et aktionsbaseret initiativ hvor kommuner og regioner, arbejder konkret med forebyggelse på nye måder i en kobling mellem forskning og praksis og på tværs af niveauer og sektorer.

Deltagere:

  • Karin Friis Bach, Formand for sundhedsudvalget, Danske Regioner
  • Christian Harsløf, Direktør, KL
  • Jacob Kjellberg, Sundhedsøkonom, VIVE
  • Arne Astrup, Project Director, Novo Nordisk Fonden
  • Hans Henrik Woltmann, Investeringschef, Sociale investeringsfond

Link til debatten i Folkemøde-programmet: https://folkemoedet.dk/events/2021/06/17/hvordan-betaler-vi-for-forebyggelse-af-born-unges-overvaegt/ 

Fredag 18. juni 2021

Nyt syn på forebyggelse af børn og unges overvægt – hvordan?

Politisk risikovillighed og nye samspil mellem kommuner og regioner i forebyggelsesarbejdet

Hvordan kobles behandling og forebyggelse? Hvad er den politiske risikovillighed ift. investering i forebyggelses frem for behandling? Hvordan styrkes samspillet mellem region og kommune i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan politikere tage konsekvenserne af den viden, der er til rådighed om, hvad der virker?

Deltagere:

  • Sophie Hæstorp Andersen, regionsrådsformand Region H
  • Liselott Blixt, MF og Byrådsmedlem i Greve Kommune
  • Steen Rank Petersen, Næstformand for Sund By Netværket
  • Trine Dorow, Servicedirektør, Bornholms Regionskommune
  • Ditte Priebe Jønsson, Projektleder – Ligevægt, Kolding Kommune
  • Morten Hulvej Rod, Sundhedsfremmechef, Steno Diabetes Center Copenhagen

Debatten strukturers i tre runder:

 1. Inspiration: Eksempler på finansiering af forebyggelse
 2. Den nuværende investering i forebyggelse og tværgående finansiering
 3. Risikovillighed hos fonde og politikere og nye typer af partnerskaber

Link til debatten i Folkemøde-programmet: https://folkemoedet.dk/events/2021/06/18/nyt-syn-pa-forebyggelse-af-born-og-unges-overvaegt-hvordan/ 

Initiativtagere

Medinitiativtagere

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er Skandinaviens største diabetesklinik og behandler hvert år flere end 9.000 personer med diabetes. Centret er specialiseret i behandling, forskning, og forebyggelse af diabetes og i uddannelse af sundhedspersonale inden for diabetes. Visionen er at løfte hele diabetesområdet i Region Hovedstaden, hvilket bl.a. sker gennem etablering af nye partnerskaber med kliniske samarbejdspartnere i regionen under initiativet Steno Partners.

Sund By Netværket blev grundlagt i 1991 og har i dag 52 kommuner som medlemmer. Netværket understøtter det danske folkesundhedsarbejde ved at skabe synergi i samarbejdet mellem kommuner, regioner, nationale aktører og WHO.

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) skal styrke den samlede diabetesindsats i Region Sjælland til gavn for alle personer med diabetes i regionen. SDCS er et nyt regionalt kraftcenter for diabetes, der har fokus på kontinuerligt at forbedre diabetesindsatsen, herunder forebyggelse og behandling af senkomplikationer, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling samt tværsektorielt samarbejde.

Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA) er Region Midtjyllands videns- og kompetencecenter for diabetes. SDCA er sat i verden for at bidrage til et godt liv for med diabetes og knække kurven, så færre mennesker får diabetes. Det gør vi ved at bidrage til at forebygge overvægt og ved at skabe mere sammenhæng, samarbejde og højere kvalitet i diabetesindsatsen til gavn for flest mulige mennesker med diabetes og sundhedspersonale i Region Midtjylland. SDCA har til huse på Aarhus Universitetshospital, hvor vi varetager behandling af børn, unge og voksne med diabetes samt voksne med svær overvægt.

Resonans har som konsulenthus mange års erfaring med at mobilisere ambitiøse og drevne borgere, kommuner, regioner, foreninger, virksomheder og frivillige aktører om at finde nye velfærdsløsninger sammen. Derudover arbejder Resonans med flere kommunalbestyrelser og -politikere om at realisere politiske visioner gennem nye samarbejds- og deltagelsesformer på tværs af partiskel, hierarkier og roller. Formålet er at styrke dialogen og demokratiet i en tid, hvor velfærdssamfundet er under pres, og der er stort behov for at skabe mere velfærd for færre penge.

Resonans er medinitiativtager til Samskabelsesbevægelsen og har bidraget med planlægning og facilitering af events i Samskabelsesarenaen siden år 2015.

Skal du eller din organisation være med?

Initiativet er åbent for kommuner, regioner og andre aktører på forebyggelsesområdet. Kontakt os endelig

Send en mail
Ring os op

Se også

Fem ideer til at få de nye byråd godt i gang

Vi er som forskere og konsulenter dybt optagede af at styrke det politiske lederskab som fundament for vores danske demokrati. Vi har gennem forskning og praksis oplevet mange gode eksempler på, at det lykkes kommunalpolitikere at sætte en klar og fælles dagsorden, give retning og udvikle forslag til løsninger på vigtige problemer og udfordringer, samt mobilisere støtte og opbakning til deres gennemførelse.